تهاتر کالا
برنج درجه یک
برنج درجه یک

ارزاق عمومی و مصرفی « مدّت دار » > برنج


شرح کالا
برنج درجه یک
شهر
آبادان
محله
منطقه
قیمت
10000.00- 20000.00
تعداد
1.00
واحد
کیلو

تهاتر (انتخاب کالا)

بازگشت